Флексибилно работно време од 07:00/09:00 - 15:00/17:00

Почитувани,

Воведувањето флексибилно работно време ќе овозможи секој вработен да го организира својот работен ден согласно потребите, можностите и интересите. со што ќе се обезбеди поквалитетно и поефикасно работење и живеење како на секој поединец, така и на секое семејство, па и на општеството во целина.

Карктеристичните климатски и временски услови несомнено отвораат простор за вакво нешто, (Србија и Црна Гора веќе работат од 07:00/07:30 часот), па оттука  би било многу добро кога и Република Македонија би ја прифатила оваа иницијатива.

Родителите и децата би можеле да поминуваат многу повеќе време заедно со што би се вратиле вистинските семејни вредности, а граѓаните би имале многу повеќе можности за допонителни активности, хобија, дружења со пријателите и.т.н.


Виолета Атанасовска,Министерство за образование и наука    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Виолета Атанасовска,Министерство за образование и наука to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

You will receive an email with a link to confirm your signature. To ensure you receive our emails, please add info@peticijaonline.com to your address book or safe senders list.

Please note that you cannot confirm your signature by replying to this message.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...