Против дискриминација во училиштата !

Драги браќа и ценети сестри, муслимани и муслиманки !

          Ве замолувам во името на Аллах, да го дадете својот потпис, кој ќе послужи да ги заштитиме сите наши муслимански деца од дискриминација, која постои во основните и средните училишта, со наставниот план и програма од Бирото за развој на образованието и министерството за образование и наука!

          Аллах нека ве награди со неизмерна награда на двата света, за стореното добро дело, амин!

 

Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane !

          Ju lus që në emrin e Allahut, të jepni nënshkrimin e juaj, që do të shërbej për ti mbrojtur të gjithë fëmijët tanë musliman nga diskriminimi, që ekziston në shkollat tona fillore dhe të mesme, me planin e arsimit dhe programit nga biroja për zhvillimin e arsimit të ministris së arsimit dhe shkencës!

          Allahu ju shpërbleft për bamirësin e juaj me shpërblim të pakufishëm në kët dynja dhe në Ahiret, Amin !

 

Draga braćo i cijenjene sestre, muslimani i mislimanke !

          Molim vas u ime Allaha, da date svoj potpis, koji će posužiti da zaštitimo svu našu muslimansku djecu od diskriminacije koja postoji u osnovnim i srednim školama, nastavnim planom i programom izrađen od strane Biroa za razvoj obrazovanja i ministrastva za obrazovanje i nauku!

          Allah vas nagradio neizmernom nagradom na oba svjeta, za učinjeno dobro djelo, amin !