Дневен престој за деца од прво до петто одделение во Неготино

Бидејќи на повеќе деца и двајцата родители се во работен однос има потреба да се отвори дневен престој за деца во училиштата во Неготино заради нивно згрижување во период од заминување на родителите на работа до заминување на децата на училиште


Кристина Анѓелкова    Kontaktiraj go avtorot na peticijata

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека Кристина Анѓелкова ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...