Да се обнови курсот за медицинска сестра за вонредни ученици

Сакаме да се обнови вонредното школување (преквалификацијата) за вонредни ученици на струката за медицински сестри. Ви благодарам!

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека Џиа Маи ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...