Изградба на парк за кучиња во општина Гевгелија

Оваа петиција има за цел да ги поттикне локалните власти во општина Гевгелија да изградат парк за кучиња во градот. Во Гевгелија, се забележува дефицит на простори и опции за задоволување на потребите на кучињата и нивните сопственици. Со изградбата на парк за кучиња, ќе се создаде безбеден и прилагодлив простор каде кучињата и нивните сопственици ќе можат да се социјализираат и задоволат своите физички и психолошки потреби.Општина Гевгелија има бројни паркови и рекреативни области за граѓаните, но на жалост, ниеден од нив не е наменет и прилагоден за кучињата. Сопствениците на кучиња се конфронтирани со ограничувања кога сакаат да ги изведуваат своите кучиња на прошетка или да ги социјализираат со други кучиња. Ова не само што може да биде несправедливо кон кучињата, туку и да создаде проблеми за сопствениците кои се поставени во ситуација да бараат алтернативни локации за вежбање и социјализација.Изградбата на парк за кучиња во Гевгелија би донела многу предности за граѓаните и општеството во целост. Еден таков парк би создал прилагодлив простор со различни области за игра, трчање и вежбање за кучињата. Исто така, би поседувал оградени делови за безбедно и контролирано социјализирање на кучињата. Паркот би бил дизајниран со соодветни инфраструктурни објекти, вклучувајќи сакани и додатоци за кучињата и сопствениците како што се кош

Potpiši ja ovaa Peticija

Со потпишување прифаќам дека Д.А ќе има можност да ја види целата информација што ја обезбедувам во овој формулар.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.

Нема јавно да ја прикажеме вашата адреса на е-пошта онлајн.


Давам согласност да се обработуваат информациите што ги давам во оваа форма за следниве цели:
Платено рекламирање

We will advertise this petition to 3000 people.

Дознај повеќе...