Изградба на парк за кучиња во општина Гевгелија

Оваа петиција има за цел да ги поттикне локалните власти во општина Гевгелија да изградат парк за кучиња во градот. Во Гевгелија, се забележува дефицит на простори и опции за задоволување на потребите на кучињата и нивните сопственици. Со изградбата на парк за кучиња, ќе се создаде безбеден и прилагодлив простор каде кучињата и нивните сопственици ќе можат да се социјализираат и задоволат своите физички и психолошки потреби.Општина Гевгелија има бројни паркови и рекреативни области за граѓаните, но на жалост, ниеден од нив не е наменет и прилагоден за кучињата. Сопствениците на кучиња се конфронтирани со ограничувања кога сакаат да ги изведуваат своите кучиња на прошетка или да ги социјализираат со други кучиња. Ова не само што може да биде несправедливо кон кучињата, туку и да создаде проблеми за сопствениците кои се поставени во ситуација да бараат алтернативни локации за вежбање и социјализација.Изградбата на парк за кучиња во Гевгелија би донела многу предности за граѓаните и општеството во целост. Еден таков парк би создал прилагодлив простор со различни области за игра, трчање и вежбање за кучињата. Исто така, би поседувал оградени делови за безбедно и контролирано социјализирање на кучињата. Паркот би бил дизајниран со соодветни инфраструктурни објекти, вклучувајќи сакани и додатоци за кучињата и сопствениците како што се кош

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize Д.А to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OR

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...