ВРАЌАЊЕ НА ПРСТЕНОТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ВО МАКЕДОНИЈА

Почитуван Господине Груевски,

Граѓаните на Република Македонија бараат да се покрене иницијатива за враќање на ПРСТЕНОТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ВО МАКЕДОНИЈА. Истиот прстен кој е земен од Археолошкиот локалитет – Мородвис, Кочанско кое во тоа време бил под раководство на веќе починатиот археолог - кустос Кирил Трајковски, за кој ги организиравме протестите на овој локалитет во 2006 год.а според нашите истражувачки дејности се наоѓа кај синот на Рокфелер. Ве молиме, да го истражите целиот случај и да покренеме иницијатива за враќање на прстенот во Македонија од каде што и е земен.

Потписници на оваа иницијатива:

Граѓани на Република Македонија
НВО Блек Поинт
Фалнагисти на Македонија
Осовоци
Патриот

Воедно ги повикуваме сите Македонци во целиот свет да се приклучат на нашата иницијатова за враќање на прстенот на Александар Македонски во Македонија !

 

https://www.facebook.com/groups/146602032193289/

 

Dear Mr. Gruevski,

The citizens of the Republic of Macedonian demand to an initiative to be raised for the return of THE RING OF ALEXANDER THE MACEDONIAN IN MACEDONIA. The very same ring which was taken from the archaeological site - Morodvis, Kochani in that time was under the government of the deceased archaeologist - curator Kiril Trajkovski, for which we organized protests in this site in year 2006 and according to our research and investigation the ring is at the son of Rockefeller. Please investigate this case and raise an initiative for the return of the ring in Macedonia from where it was taken.

Signers of this initiative:

Citizens of the Republic of Macedonia

NGO Black Point

Phalanx of Macedonia

Osogovci

Patriot

 

We call upon all the Macedonians in the world to join our initiative for the return of the ring of Alexander the Macedonia in Macedonia!

https://www.facebook.com/groups/146602032193289/