Укинување на законот за возач почетник за возење после 23 часот

Сакаме да се тргне овој не логичен закон на нашата држава да не може возач почетник да управува со моторно возило после 23 часот 05 часот нека се воведат барем налепници кој ке мора да бидат залепени на автомобилот како во другитр балкански земји 

Potpiši ja ovaa Peticija

By signing, I authorize МИКИ to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.
Paid advertising

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...