Петиција за враќање на Зорица Анастасовa на рабоно место неговател на воспитна група 3-4 во Клон 3 детска градинка Кочани

Петиција за враќање на Зорица Анастасовa на рабоно место неговател на воспитна група 3-4 во Клон 3 детска градинка Кочани

Од родители на воспитна група 3-4 Клон 3 детска градинка Кочани, Зорица Анастасова како неговател и претходната година и оваа ги чуваше нашите деца но и покрај соодветната лиценца и покрај условите кои ги исполнува поради немање на соодветно решение за работно место неговател таа за жал е сменета.

Сите родители едногласно се согласуваме и ја потпишуваме оваа петиција за нејзно враќање бидејќи има добар пристап кон децата ја сакаат и знае да работи со нив а и со нејзнита колешка Драгица се одличен тим.

Согласно ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦА Член 136 (4) Во рамките на категоријата Г се утврдуваат следниве нивоа на работни места на негователи: - ниво Г1 неговател од прво ниво (завршено средно четиригодишно образование и важечка лиценца за неговател).

Бидејќи Зорица Анастасува има валидна и важечка лиценца за неговател и искуство со децата како неговател како родители во интерес на нашите деца за нивниот правилен развој без непотребни трауми БАРАМЕ Зорица да биде вратена на работно место неговател со тоа што ќе добие решение за наведеното работно место т.е Решение за неговател.