ЗАЕДНО ПРОТИВ МАНИПУЛАЦИИТЕ СО ХРАНАТА!

ШТО БАРАМЕ?

 1. Забрана на производството и  употребата на генетски модифицираната храна, како и целосно ревидирање на Законот за генетски модифицирани организми (Службен весник на РМ, бр. 35/’08) или донесување нов закон, поради следново:
 • Законот дозволува употреба на генетски модифицираната храна;
 • Законот е преполн со парадоксални одредби според кои, од една страна, се потврдува дека ГМО-храната е штетна за живиот организам, а, од друга страна, пак, се дозволува нејзина употреба;
 • Во практиката речиси да не постојат производи кои содржат податоци за ГМО (јасно напишани и ставени на видливо место на амбалажата);
 • Потрошувачите секојдневно се доведувани во заблуда, не знаејќи што консумираат, при што се прекршува Законот за безбедноста на храната;
 • Трагикомични се одредбите во кои стои дека субјектот кој користи ГМО  е должен да ја надомести штетата од нивната употреба;
 • Јавноста воопшто не е запознаена со информациите за ГМО, или, пак, се пласираат неточни податоци, итн., итн.

 

 • 2. Спречување на  употребата на недозволените препарати  во земјоделството;
 • 3. Недозволување на употребата на штетните додатоци при разните преработки на храната;
 • 4. Измени во одредбите за мониторингот, како при производството, увозот, така и при ставањето во продажба на производите, во насока на зајакнување на контролната функција и нејзиното објективно остварување, да се зачестат официјалните контроли за безбедноста на храната, не чекајќи да настане ризикот и отпосле да се реагира. Измените да се направат во сите закони и правилници со кои се регулира безбедноста на храната.
 • 5. Основање посебен официјален јавен простор, каде што на потрошувачите ќе им бидат давани информации од извршените контроли во врска со безбедноста на храната и каде секој потрошувач ќе може да постави одредено прашање кое го довело во заблуда за некој производ и да добие соодветен одговор. Ваквата комуникација да биде јавна. На јавно место да се поставуваат извештаите за извршениот мониторинг за безбедноста на храната за пократки периоди, и тоа на јасен јазик за потрошувачите.
 • 6. Спречување на  секојдневните реклами со лажни информации од типот на „брзо слабеење“, „не содржи шеќер“, „не содржи масти“ и сл. Обичен пример претставуваат производите на кои на впечатливо место стои дека не содржат шеќер, меѓутоа тие се преполни со разни вештачки засладувачи. Да се имплементираат позитивните одредби од Правилникот за нутритивните и здравствените тврдења во комерцијални цели при означување, презентација и рекламирање на храната.
 • 7. Спречување на злоупотребата на лекомисленоста, неискуствотото и неинформираноста на децата, кои често се цел при рекламирање нездрава храна.

 

ЗАЕДНО ПРОТИВ  МАНИПУЛАЦИИТЕ СО ХРАНАТА!

ЗОШТО? - ЗАТОА ШТО:

Храната претставува основен и суштински извор за животот, затоа кон ова прашање треба да сме единствени. Во современиов начин на живеење сè повеќе се соочуваме со низа злоупотреби и манипулации со храната, која сите ние секојдневно ја консумираме, а од која зависат квалитетот и должината на нашиот живот.

Токму затоа, сите заедно гласно да им кажеме на надлежните институции дека сакаме да консумираме безбедна храна, дека сакаме да отидеме до продавница и до пазар без страв од можноста да купиме штетен производ по нашето здравје!

Да не дозволиме да ги отстрануваме последиците, да се обидеме да ги спречиме причините! Ајде да издејствуваме овие институции да си ја вршат работата професионално, да ги потсетиме дека и луѓето кои ги сочинуваат нив  се, првенствено,  живи суштества!Да поттикнеме морален однос кон ова човечко прашање! Да покажеме дека чистиот воздух, чистата вода и безбедната здрава храна  се потреба за секој од нас и дека имаме потполно право на тоа. Сонцето грее за сите подеднакво.  Пред овие потреби на животот сме единствено  живи созданија, затоа да ја покажеме нашата недвојбеност како луѓе.

 

SË BASHKU KUNDËR MANIPULIMIT TË USHQIMIT!

Ushqimi është një ndër burimet themelore dhe thelbësore për jetë, për atë këtë çështje duhet adresuar në mënyrë të veçantë. Në këtë jetë bashkëkohore ne vazhdimisht përballemi me një gamë të abuzimeve dhe manipulimeve me ushqimin që ne konsumojnë çdo ditë, nga i cili varet cilësia dhe kohëzgjatja e jetës sonë. Prandaj, të gjithë së bashku me zë të lartë duhet të ju tregojmë institucioneve relevante se duam të konsumojnë ushqim të sigurt, se duam të shkojmë në shitore dhe në treg, pa patur frikë për të blerë produkte të dëmshme për shëndetin tonë! Nuk duhet të merremi me pasojat, por duhet të bëjmë përpjekje për të parandaluar shkaktarët! Le të veprojmë që këto institucione të bëjnë punën e tyre në mënyrë profesionale, t’ua kujtojmë atyre se njerëzit që i përbëjnë ato janë kryesisht krijesa të gjalla! Të inkurajojmë qëndrim moral ndaj kësaj çështje njerzore! Le të tregojmë se ajri i pastër, ujë i pastër dhe ushqimi i sigurt dhe i shëndetshëm është nevojë për secilin prej nesh dhe se ne kemi çdo të drejtë për të. Dielli ngroh të gjithë në mënyrë të barabartë. Para këtyre nevojave të jetës jemi vetëm krijesa të gjalla, prandaj duhet të tregojmë pandashmërinë tonë si njerëz.

 

DEADUN CONTRA MANIPULATSIILI CU MACAREA!


Macarea iasti elemant di baza ti bana, ti atsea ti aesta antribari lipseashti ta-s him tuts deadun. Tu bana di aza avem lucru cu multi manipulatsii cu macarea, cari noi tuts cafi dzuu u macam, ma di atsea macari depindi shi calitatea shi cat multu va-s banam. Ti aestu scupo, tuts deadun lipseashti s-grim shi s-lu spunem la institutsiili ca vrem s-macam macari sanatoasa, ca vrem s-nirdzem tu dugani shi n-pazari fara frica ca poati s-ancupram macari ni-sanatoasa ti noi! S-nu alasam ca ma-nclo s-na iristupsim di anda va-s faca biliaia, ma s-adram ashi tsi va li prevenim! Haidits s-lucram deadun shi s-adram ca aesti institutsii s-lucradza profesional, s-lu adutsem tu minti ca shi oaminjli tsi lucreadza aclo suntu oaminji! S-adram ashi turlii ca sa-u dishtiptam morala ti aesta antribari oamineasca! S-spunem ca adghea chischina, apa chischina shi macarea sanatoasa na lipseashti a tatalor shi ca avem antreptu ti atsea. Soarli iliceashti ti tuts idghea. Ti aesti lucri lipsiti tu bana him mash niscanti ii, ti atsea s-u spunem anoasta minduiari ca oaminj.


KHETANE MAMUJ I MANIPULACIA HABASAR


O habe si vareso so si dživdipaskoro haing, odoleske khamela pes te ova khetane. Ko avdisutne usulija dživdipaske sa majbut arakhaja amen but bilačhipasar ko habeskoro umal, habe savo amen sakova dive haja, thaj kole habastar athinela amaro dživdipaskoro kvaliteti thaj e dživdipaskoro lungipa. Odoleske, savore khetane te vakera e institucijenge kaj amen mangaja te ha sasto habe, kaj na mangaja te kina bilačho habe kotar e bikinutne, kotar o pazari thaj ma te dara kaj ka kina diso habaske so nane te ovel lačhe kvalitetesar so ka kerel influenca upral amaro sastipe! Ma te ana amen ki situacija te sasljara amen, te dikha te kera preventiribe ko adava! Hajde sarine te kera akala institucije te keren pengiri buti profesionalno, te da olen godi kaj akala manuša si manuša thaj ka ačhoven manuša! Te vazda etikano phučhibe vaš akava! Te sikava kaj i vuži hava, o vužo phani pijibaske thaj o sasto habe si diso so khamela pes sakone jekhe manušeske thaj sakone jekhe manušes isi hakaj baši adava. O kham phekela sarinenge jekh. Odoleske, angal sarine te sikava kaj sijam dživde manuša thaj sijam gogjaver te sikava amaro naulavibe sar manuša.

 

 

TOGETHER AGAINST FOOD MANIPULATION!

Food is a basic and essential resource for life. Therefore we need to address this issue in a unique way. In this contemporary way of living we face a range of abuses and manipulations with food that we consume daily, which affect the quality and span of our lives.

Therefore, we should all together loudly tell the relevant institutions that we want to consume safe food, and that we want to go to the store and the market without the fear of the possibility to buy products harmful to our health! We should not deal with the consequences; we should try to prevent the causes! Let us act so that these institutions do their job professionally and remember that the people who comprise them are primarily living creatures! Let us encourage moral attitude toward this human question!

Let us show that the clean air, clean water and the safe healthy food are a need for each of us and that we have every right to it.  The sun shines on all equally. Before these life needs we are only living creatures, thus we should show our indivisibility as people.

 

ЗАЈЕДНО  ПРОТИВ МАНИПУЛАЦИЈЕ СА  ХРАНОМ!

Храна претставља основни и суштински извор живота, зато према овог питања треба да смо потпуно јединствени. У савременом начину живота све више и више сусрећемо се са низа слоупотреба и манипулација са храном, коју ми сви свакодневно консумирамо, а од које зависе квалитет и дужина нашег живота.

Управо због тога сви ми заједно и гласно треба да укажемо надлежним институцијама да јако желимо и да консумирамо безбедну храну, да желимо отићи у продавници или до пијаце без страха о могућности да купимо неадекватан и штетан производ по наше здравље!

Ово у толико више да не дозволимо касније да корегујемо последице, већ унапред да спречимо узроке! Ајде да издејствуемо и успемо ове интитуције нормално и разумно да овављавају своју посао професионално, да их потсетимо да и људи кои раде у оквору ових институција, првенствено су живи организми!.

Да предизвикамо моралан однос према ова љутско питање! Да укажемо да су  чист ваздух, чиста вода и безбедносно  здрава храна  потреба за сваког од нас и да има потпуно и људско право на то. Сунце греје за свију нас подједнако.  Пред свијух ових потреба о животу сви смо јединствено живи организми. Зато треба да покажемо и нашу недвојбеност као људи.

 

Birlikteyemekmanipülasyonakarşı!

Gıda, yaşamın temel ve vazgeçilmez bir kaynagidir.

Hayatın modern şekilde gıdanın artan suistimalleri ve manipülasyonlar karşısında gıdanın kullanılış şekli bizim beslenmemizi etkiliyor.

Ondan dolayı hep bir olup yetkili kurunlara söylememiz gerekir ki sağlıklı besim tüketmemiz lazım ve sağlığa zararlı ürün satın almak olasılığı korkusu olmadan bakala ve pazara rahatlıkla gitmeliyiz.

Hadi o zaman  bu yetkili kurunların görevlerini doğru yapmalarını ikna edelim,çünkü onlarda bizim gibi canlı varlık ve onlarda besimden bağımlıdırlar. Aynı zamanda temiz hava,su ,sağlıklı besin tamamiyla bizim hakkımız.

Hepimiz sağlıklı beslenmeliyiz  çünkü besin hayatımızın temel kaynağıdır.

 

Zusammen gegen Manipulationen mit der Nahrung

Die Nahrung ist die wichtige und grundsätzliche Quelle des Lebens. Deshalb sollen wir auf diese Frage unitär reagiren.

In moderner Lebensweise konfrontieren wir uns mehrmal mit den Miss-bräuchen und Manipulationen der Nahrung. Diese Nahrung, von der die Qualität und Länge unseres Lebens abgehängig sind, konsumieren wir alle täglich. Deswegen sollen wir alle zusammen gegen die zuständigen Institutionen unsere Stimme heben. Wir sollen klar aussagen, dass wir gesundheitsunschädliche Nahrung konsumieren wollen, dass wir zum Laden oder zum Markt einkaufengehen möchten, ohne Angst zu haben, dass diese Lebensmittel, die wir dort gekauft haben, unserer Gesundheit schaden können. Wir sollen nicht erlauben, die Folgen zu beseitigen. Wir sollen versuchen die Ursachen zu verhindern. Rufen wir diese Institutionen hervor, professionell zu arbeiten. Wir sollen sie erinnern, dass die Leute, die an diesen Institutionen teilnehemen, auch zuerst die Lebewesen sind. Es soll ein moralisches Verhältnis gegenüber dieser Frage bewogen werden! Wir sollen anweisen, dass die reine Luft, das reine Wasser und die gesundheitsunschädliche Nahrung unser notwendiges Bedürfnis ist und darauf wir alle Recht haben.  Die Sonne scheint für alle gleich.

Vor diesen Lebensbedürfnissen sind wir alle nur lebhafte Schöpfungen, die ihre Einheitlichkeit als Menschen zeigen sollen.

 

ENSEMBLE CONTRE LA MANIPULATION AVEC LA NOURRITURE

 

La nourriture représente une source de vie de base et essentiel, c'est pourquoi sur cette question on doit être tous unis. Dans le mode de vie contemporain de plus en plus on doit faire face à des différentes abus et manipulations avec la nourriture, que nous là consomment au quotidien, et de laquelle depend la qualité et l’espérance de vie.

C'est pourquoi, tous ensemble on doit dire aux institutions compétentes que nous voulons aller au marché, sans la peur de la possibilité d’acheter des produits nuisible à notre santé. De ne pas permettre de subir les consequences, mais essayer d’arrêter les causes.  Nous devons nous lever et agir, pour que les institutions fassent leur travail de façon professionnelle, on leur rappelons qu’aussi les personnes qui lès composent sont avant tout des êtres humains. Encourageons nous les responsabilités morales de cette quête humaine! Montrons nous que la qualité de l'air, l'eau potable et les aliments sûrs et sains sont une nécessité pour nous tous et qu'on a le droit à cela. Le soleil brille pour tout le monde pareil. Devant ces nécessites de la vie on est tout simplement des êtres humains, c'est pour cela qu'il faut montrer notre indivision comme des individus.

 

 

 


Cutka so istomislenicite po ova prashanje (lugjeto)...:)    Kontaktiraj go avtorot na peticijata